ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató az ’Etysh’ mobilalkalmazást, az Etysh kamerarendszer kezelő hivatalos applikációját letöltő és használó érintettek személyes adatainak kezeléséről

Az Etysh Kft. az adatvédelmet, az adatbiztonságot, és a mindenkori adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést komolyan veszi.

Ebben az adatkezelési tájékoztatóban elmagyarázzuk Önnek, hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait, amikor az Etysh applikációt veszi igénybe, továbbá hogy Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok rendelkezései alapján készült. Jelen tájékoztató az Etysh Kft. hivatalos „Etysh” applikációját letöltő és használó érintettek személyes adatai kezelésének részleteit foglalja magában.

 1. 1.Az adatkezelő neve és elérhetőségei
  Adatkezelő neve: Etysh Kft. (továbbiakban: ’Etysh Kft.’ vagy ’adatkezelő’)
  www.etysh.com 

  [email protected] 

   

 2. 2.A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama
  Az Etysh mobilalkalmazás segítségével a Felhasználó bekötheti, törölheti, ellenőrizheti, beállíthatja, megtekintheti kameráit. Az Etysh Kft. a jelen tájékoztatóban érintett adatkezelés kapcsán az applikációt letöltő és használó természetes személy érintettek (’Felhasználó’) alábbiakban felsorolt adatait az itt megjelölt célból, jogalappal és határidőig kezeli. 

   

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

 

 

 

 

 

 

 

 

anyanyelv

 

profil képzése

az érintett hozzájárulása a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján

hozzájárulás visszavonása

Naplóadatok

Hibajavítás, alkalmazásfejlesztés

 

 

 

 

 

 

e-mail cím

Értesítés és fiókadatok küldése

az érintett hozzájárulása a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján

hozzájárulás visszavonása

Az Etysh Kft. rendszerébe továbbított adatokat az Etysh Kft. anonimizált adat- és statisztikafeldolgozás céljára is használhatja.

 1. 3.A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartamaA Felhasználó jogai a kezelt adataikkal kapcsolatban 

  1. 1.Az érintett hozzáférési joga 

   Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:a) az adatkezelés céljai; 

   1. 1.az érintett személyes adatok kategóriái; 

   2. 2.azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

    1. 1.Google Play Services 

    2. 2.Firebase Analytics 

   3. 3.adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

   4. 4.az Ön joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

   5. 5.a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

   6. 6.ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

   7. 7.az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár. 

  2. 2.A helyesbítéshez való jog 

   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

  3. 3.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

   1. 1.a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

   2. 2.Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

   3. 3.Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; 

   4. 4.a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

   5. 5.a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

   6. 6.a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

  4. 4.Az adatkezelés korlátozásához való jog 

   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

   1. 1.Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

   2. 2.az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

   3. 3.az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

   4. 4.Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

  5. 5.Az adathordozhatósághoz való jog 

   Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. 

  6. 6.A tiltakozáshoz való jog 

   Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

   Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

    

 2. 4.Adatbiztonság 

Az Etysh Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel kezeli az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja, és intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró adatfeldolgozók és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat.

Az Etysh Kft. rendszeresen ellenőrizteti és vizsgáltatja rendszereit és adatkezelési eljárásait mind adatbiztonsági, mind minőségbiztosítási szempontból, és nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az Etysh Kft. haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst az Etysh Kft. indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Etysh Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az ügyfeleket az adatvédelmi incidensről.

Naplóadatok
Tájékoztatni szeretnénk Önnel, hogy a szolgáltatásunk használatakor az alkalmazásban bekövetkező hiba esetén adatokat és információkat gyűjtünk (naplóadatok) telefonon (harmadik fél termékein keresztül). Ezek a naplóadatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint például az eszköz Internet Protocol (IP) címe, eszköz neve, operációs rendszer verziója, az alkalmazás konfigurációja a szolgáltatás igénybevételekor, a szolgáltatás használatának dátuma és dátuma, valamint egyéb statisztikák .

Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a fenti érintetti jogokat bármikor gyakorolhatja, adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulását visszavonhatja vagy módosítását kérheti, továbbá panasszal fordulhat:

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az Etysh Kft. mellett az alábbiakhoz fordulhat:

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

AZ ALKALMAZÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS BÜNTETENDŐ!

2020. 05. 31.